Vi vil skabe gode afkast til vores investorer på en samfundsmæssig ansvarlig måde

Investeringsforeningen Stonehenge strækker sig dog lidt længere, idet vi slet ikke ønsker at investere i selskaber, der fremstiller våben. Investeringsforeningen Stonehenge investerer ikke i statsobligationer udstedt af lande, der ikke overholder FN`s Verdenserklæring om menneskerettigheder.

Negativ screening

Investeringsforeningen Stonehenge benytter sig af offentligt tilgængeligt materiale udarbejdet af specialister på området. Hovedinformationen får vi fra screeningsselskabet GES International, der fast screener en række selskaber hvert kvartal. Denne screening udmønter sig i en ”udelukkelsesliste” der offentliggøres kvartalsvis. Selskaber der er opført på denne liste kan ikke indgå i vores porteføljer. Denne metode kaldes i Erhvervsstyrelsens vejledning ”negativ screening” og det er den metode, der er mest anvendelig for en mindre organisation.

Hvilke typer selskaber udelukkes

På listen udelukkes bestemte typer af virksomheder ud fra hensyn til internationale normer og konventioner, herunder “Konventionen om Klyngeammunition” (norm-baseret screening). Der er tale om universelle moralske og etiske hensyn vedr. menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø, våbenproduktion o.lign. Investeringsforeningen Stonehenge ønsker dog ikke nødvendigvis at begrænse sig til denne liste. Anden information der viser at et børsnoteret selskab ikke tager sit samfundsansvar alvorligt, kan også medføre udelukkelse fra investeringsuniverset.

Investeringsforeningen Stonehenge har valgt at integrere principperne således:

– Inden der investeres i et selskab, tjekkes nyeste eksemplar af udelukkelses-listen. Hvis det selskab der påtænkes at investere i fremgår heraf, vil der ikke blive foretaget køb til porteføljen, medmindre det kan dokumenteres, at forholdene hos selskabet efterfølgende er blevet bragt i orden.

– Minimum to gange årligt tjekkes porteføljerne, for at afdække om der er selskaber i porteføljen der ikke længere overholder politikken, og hvilke foranstaltninger der skal træffes hvis en virksomhed i porteføljen ikke længere overholder principperne.

– Investeringsforeningens rådgiver, Stonehenge Fondsmæglerselskab, er pålagt at overholde denne politik og afrapportere til bestyrelsen to gange årligt.

– Medlemmer af foreningen kan til enhver tid få foreningens politikker omkring etiske investeringer udleveret.

Investering i selskaber der er opført på ”udelukkelseslisten”

Skulle der komme tilfælde, hvor vi er uforstående overfor hvorfor et selskab fremgår af listen, er det Stonehenge Fondsmæglerselskab, der som investeringsrådgiver, er ansvarlig for at godtgøre at eventuelle forhold hos selskabet er bragt i orden, før der kan blive tale om, at selskabet kan indgå i porteføljerne.

Denne politik er udformet af Investeringsforeningen Stonehenge og tiltrådt af bestyrelsen og investeringsrådgiver.

 

Politik for aktivt ejerskab

Du kan læse foreningens politik for aktivt ejerskab her og se redegørelsen for regnskabsåret 2018 her.

“Vi indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen”

frank-sørensen-thumb-stonehenge

Investeringsdirektør og medejer af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.