Ansvarlige investeringer

Vi vil skabe gode afkast til vores investorer på en samfundsmæssig ansvarlig måde 

Ansvarlighed og afkast

Investeringsforeningen Stonehenge ønsker at være en moderne forening, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi ønsker at skabe gode afkast til vores medlemmer og vi mener, at vi kan gøre det på en samfundsmæssig ansvarlig måde. Et godt afkast og samfundsmæssigt ansvar kan sagtens være foreneligt, da langsigtet værdiskabelse i virksomheder efter vores opfattelse forudsætter ordentlig optræden.

Foreningen udarbejdede ved stiftelsen i 2010 en politik for ansvarlige investeringer med det formål at sikre, at Investeringsforeningen Stonehenge altid indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen. Politikken blev opdateret og udvidet i 2019, 2021 og igen i januar 2023.

Screening via Sustainalytics

Investeringsforeningen Stonehenge benytter sig af offentligt tilgængeligt materiale udarbejdet af specialister på området. Hovedinformationen får vi fra Sustainalytics, som er et globalt analysefirma med fokus på ansvarlige investeringer. Sustainalytics screener løbende mere end 22.000 selskaber og obligationsudstedere på globalt plan for at identificere selskaber eller udstedere som ikke overholder internationale normer og standarder, herunder UN Global Compact. Selskaber der bryder disse normer og standarder (identificeret som ”non-compliant”), kan ikke indgå i vores porteføljer. Hvis et selskab i porteføljen ikke bryder normerne her og nu, men er kommet på observationsliste med negative udsigter, kan vi ikke øge i investeringen.

Udelukkelse af kul, tobak og kontroversielle våben

Investeringsforeningen Stonehenge har desuden indgået et udvidet samarbejde med Sustainalytics for at sikre, at vi ikke investerer i selskaber som fremstiller tobak eller kontroversielle våben. Derudover har foreningen en tolerancegrænse for kul, så selskaber maksimalt må have 25% af omsætningen indenfor kuludvinding eller indenfor elproduktion ved hjælp af kul. Tolerancegrænsen for tobak er, at selskabet maksimalt må have 5% af omsætningen indenfor tobaksfremstilling. Tolerancegrænsen for våben er, at selskabet ikke må fremstille vitale dele til kontroversielle våben (f.eks. klyngebomber eller atomvåben).

Udelukkelse af selskaber med dårlige ESG-egenskaber

Vi ønsker heller ikke at investere i selskaber med dårlige ESG-egenskaber. Vi har derfor fravalgt at investere i selskaber med en ESG rating på CCC eller B hos MSCI eller en ESG rating på 40 eller derover hos Sustainalytics.

Tilvalg af selskaber med lavt CO2 aftryk

Vi tilstræber desuden et lavt CO2 aftryk, hvor aktieporteføljens vægtede CO2-aftryk som minimum skal være lavere end det generelle aktiemarked målt ved MSCI World.

FN’s verdensmål

Endelig forholder vi os til selskabernes bidrag til FN’s verdensmål og ønsker at tilvælge selskaber, som subjektivt vurderes at understøtte en bæredygtig udvikling.

Anden information

Investeringsforeningen Stonehenge ønsker dog ikke nødvendigvis at begrænse sig til informationerne fra Sustainalytics og MSCI. Anden information der viser, at et børsnoteret selskab ikke tager sit samfundsansvar alvorligt, kan også medføre udelukkelse fra investeringsuniverset.

Investeringsforeningen Stonehenge har valgt at integrere principperne således:

  • Inden der investeres i et nyt selskab, kontrolleres det om selskabet er ”non-compliant”, er på observationslisten med negative udsigter eller producerer kul, tobak eller kontroversielle våben. Desuden kontrolleres det, om selskabets ESG rating er CCC eller B hos MSCI eller over 40 hos Sustainalytics. Hvis det er tilfældet, vil der ikke blive foretaget køb til porteføljen.

  • Minimum to gange årligt tjekkes porteføljerne for at afdække, om der er selskaber i porteføljen der ikke længere overholder politikken og hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis en virksomhed i porteføljen ikke længere overholder politikken.

  • Investeringsforeningens rådgiver, Stonehenge Fondsmæglerselskab, er pålagt at overholde denne politik og afrapportere til bestyrelsen to gange årligt.

  • Medlemmer af foreningen kan til enhver tid få foreningens politikker omkring ansvarlige investeringer udleveret.


Denne politik er udformet af Investeringsforeningen Stonehenge og tiltrådt af bestyrelsen og investeringsrådgiver i januar 2023.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politik for aktivt ejerskab

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk